Golongan Anti Hadis – Jabatan Mufti Negeri Selangor

Bahasa Asal
Melayu
Jumlah Pembaca
211
Negara Asal
Malaysia
Tarikh Isu
1995-10-07
Tahun
1995
Pengarang
Dato’ Haji Ishak Bin Haji Baharom
Rujukan
Jabatan Mufti Negeri Selangor
Nota
Nota: 23rd November 1995

LATAR BELAKANG

1. Isu Anti Hadis bermula pada tahun 1986 yang dipelopori oleh Kassim Ahmad yang mendokong idea Dr. Rashad Khalifa. Mereka bukan dikalangan ahli ilmuan Islam tetapi sengaja membahaskan di kalangan Islam dengan berpandukan akal dan kaedah saintifik.

2. Akibat terpengaruh dengan buku-buku Dr. Rashad Khalifa, beliau memperkenalkan idea berkenaan kepada umat Islam ini dengan menulis beberapa artikel di dalam ruangan “Berani Kerana Benar” akhbar Watan.

3. Peningkatan beliau terlihat dengan penganjuran majlis diskusi mengenai “Teori hadis” di Pejabat ALIRAN, Pulau Pinang dan rumah beliau di No.8, Jalan Ayah, Tanjung Bunga, Pulau Pinang yang dihadiri para kenalan dan ahli Parti Sosial Rakyat Malaysia (PSRM).

4. Pada Mei 1986, Kassim Ahmad telah menulis sebuah buku bertajuk “Hadis satu penilaian semula” terbitan Media Intelek Sdn. Bhd. yang mana antara kandungannya ialah menolak hadis secara total sebagai sumber hukum Islam.

5. Pada Oktober 1992, Kassim Ahmad sekali menulis
buku “Hadis Jawapan Kepada Pengkritik” terbitan Media Sdn. Bhd. dengan mesej yang sama iaitu menolak hadis.

6. Usaha golongan ini menolak hadis sebagai sumber hukum dibuat dalam pelbagai bentuk seperti penulisan (Risalah Iqra’), artikel dalam media cetak, diskusi, forum, ceramah dan sebagainya.

CIRI-CIRI KESALAHAN

1.Penyelewengan dari sudut akidah:

a. Menolak hadis secara total sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam.

b. Menolak dua kalimah syahadah.

c. Menolak Qada’ dan Qadar.

d. Memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat Quran.

e. Mempertikaikan kesahihan ayat-ayat Al-Quran.f. Mendakwa kiamat akan berlaku pada 1710H/2280M.
g. Menolak berlakunya seksaan kubur selepas mati.h. Menafikan kedudukan Nabi Adam sebagai manusia pertama ciptaan Allah S.W.T.

i. Menolak kemaksuman para Nabi.

2.Percanggahan dari sudut syariah:

a. Menolak pensyaritan sembahyang.

b. Menolak ketetapan Hukum Fiqh Islam Tentang Aurat Wanita.

3.Percanggahan dari sudut akhlak:

a. Menghina peribadi dan kedudukan Rasulullah.

b. Mencerca dan memfitnah para Ulamak.

c. Mencabar dan mempertikaikan kewibawaan pihak berkuasa agama.

d. Tidak mengikut disiplin ilmu-ilmu Islam.

TINDAKAN

1.Buku ” Hadis Satu Penilaian Semula” karangan Kassim Ahmad diharamkan pada 10 Julai 1986.

2.Buku “Hadis Jawapan Kepada Pengkritik” karangan Kassim Ahmad diharamkan pada 21 April 1994.

3.Buku Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu: Hadis di dalam Al-Quran dan Doa-doa Dari Prayer From Al-Quran karangan Hj. Idris Abd. Rahman diharamkan pada 5.11.1992.

4.Penemuan Ilmiah tentang Kandungan Al-Quran karangan Dr. Rashad Khalifa diharamkan pada 23.9.1993.

5.Buku ” The Computer Speaks”: God Message To The World” Karangan Dr. Rashad Khalifa diharamkan pada 13.1.1994.

6.Buku Bacaan karangan Othman Ali diharamkan pad a 22.7.1995.
NEGERI SELANGOR

Warta Kerajaan
DITERBITKAN DENGAN KUASA GOVERNMENT OF SELANGOR GAZETTE PUBLISHED BY AUTHORITY
Sel. P.U. 45 ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM, 1989
FATWA TENTANG GOLONGAN ANTI-HADITH
En. 21/1989PADA menjalankan kuasa yang diberikan oleh subseksyen 31 (1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989. Mufti bagi Negeri Selangor, selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’, membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual.

JADUAL

(1) BAHAWA:

(a) Buku
(i) “Hadis Satu Penilaian Semula” dan;
(ii) “Hadis Jawapan Kepada Pengkritik”, yang ditulis oleh Kassim Ahmad.

(b) Buku
(i) “Pendedahan Kebenaran Adalah Dari Tuhanmu dan;
(iii) “Hadith di dalam al-Quran”, yang ditulis oleh Idris Abdul Rahman;

(c) Buku “Bacaan” yang ditulis oleh Othman Ali.
(d) Buku “The Computer Speaks – God’s Message ToThe World” yang ditulis oleh Dr. Rashad Khalifa; dan
(e) Risalah “Iqra” Malaysia.Adalah mengandungi, antara lain, ajaran dan fahaman yang menolak hadith sahih (iaitu hadith yang disahkan bersumber daripada Rasulullah s.a.w.) sebagai sumber aqidah dan perundangan Islam, menghina kedudukan Rasulullah s.a.w. dan menghina Al-Quran dengan mempertikaikan kesahihan serta memesongkan pengertian sebenar ayat-ayat Al-Quran. Oleh yang demikian, buku-buku dan risalah itu adalah mengandungi ajaran dan fahaman yang bertentangan dengan ‘aqidah, Syariah dan akhlak Islam.

(2) OLEH YANG DEMIKIAN:

a. Mana-mana orang atau kumpulan orang yang berpegang pada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam buku-buku dan risalah yang dinyatakan dalam peranggan (1) adalah murtad;

b. Percetakan, penerbitan, pemilikan, penyiaran, penyebaran atau pengedaran mana-mana buku atau risalah yang dinyatakan dalam perenggan (1) termasuk:
i. Apa-apa bentuk, versi atau variasinya.
ii. Apa-apa terjemahannya dalam apa-apa bahasa
iii. Apa-Apa bahan publisiti yang bertujuan memberikan publistiti kepada mana-mana buku atau risalah ituPada atau atas apa-apa bahan, sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media, adalah haram:

c. Pengajaran, pembelajaran, pengalaman dan penyebaran ajaran-ajaran atau fahaman-fahaman yang terkandung dalam mana-mana buku atau risalah yang dinyatakan dalam perenggan (1) adalah haram;

d. Adalah haram bagi orang Islam menjadi anggota atau memimpin atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan mana-mana kumpulan yang berpegang pada ajaran-ajaran dan fahaman-fahaman yang terkandung dalam mana-mana buku atau risalah yang dinyatakan dalam perenggan (1).

Dibuat pada 19hb Oktober 1995.
[JAI. Sel. 8014/7 Jilid IV; P.U. Sel. AGM/0007]

Posted on October 30, 2012, in MENOLAK GOLONGAN ANTI HADITH. Bookmark the permalink. Leave a comment.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s

%d bloggers like this: